Flash

Bohdan van Dream Gait

Jasper 366 x Jesse 435

Click on thumbnail to view larger image

Breed: Friesian
Gender: Colt
Color: Black
YOB: 2016
Registered: KFPS Friesian
Registration Number: 201602376
Sale Price: $15,000

Details:Video

2 year old Bohdan van Dream Gait

Bohdan van Dream Gait, July 3, 2018Bohdan van Dream Gait - Pedigree

Hearke 254 Stb Sport Pref
Reitse 272 Stb Sport Pref
 
Pauliene Sta Ster Pref*4
Olof 315 Stb Sport
Lammert 260 Stb Preferent
   
  Wieneke Stab Ster Prestatie
Nisette Stb
Jasper 366
Jarich 226 Stb
Franke 251 Stb
MatsjeStb Model Pref Prest*5
Antje ut de Mieden Stab Ster Prestatie
Tsjalling 235 Stb Preferent
 
Elskje Stb Ster Pref*9
Lysebet Stb Ster Pref*4
Bohdan van Dream Gait
Tamme 276 Stb
Leffert 306 Stb Sport Pref
Bontsje Stb Ster Pref*5
Jesse 435 Stb S
Doeke 287 Stb
Jildau J Stb Ster
Kathinka Stb Ster
Gerbrig fan 'e Tjongersicht Ster, Provisional Crown
Teunis 332 Stb Sport Pref
Monte 378 Stb Sport
Roos Boszorg Stb Ster Pref*4
Jikke fan it Skarsicht Stb
Oltman 317 Stb
Paulien Verbena Stb Ster
Verbena Stb